Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Vita Lie Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 1. Algemeen
 • De foto’s op www.vitaliefotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Rosalie Koppendraaier. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Vita Lie Fotografie. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.
 • Vita Lie Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • Vita Lie Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, adviezen die niet zijn opgevolgd enzovoort.
 • Vita Lie Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de fotoshoot tot een minimum te beperken.
 • Vita Lie Fotografie heeft geprobeerd om alles wat op haar website staat correct en volledig weer te geven, iedereen kan desondanks een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 • Vita Lie Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Vita Lie Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Vita Lie Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 • Bij gebruikmaking van de diensten van Vita Lie Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Achteraf kan er geen beroep op Vita Lie Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.
 • Als u tijdens een fotoshoot ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dient u dit direct bij Vita Lie Fotografie aan te geven. Dat geeft de fotografe de mogelijkheid op dat moment andere opties te bekijken. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
 • Wenst u andere foto’s dan in de portfolio op de website van Vita Lie Fotografie zichtbaar is, geef dit dan bij reserveren van de fotoshoot aan. Vita Lie Fotografie is dan in de gelegenheid aan te geven of dit haalbaar is of dat dit dermate afwijkend is van de stijl van fotograferen dat de fotoshoot geen doorgang kan vinden.
 • Vita Lie Fotografie zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoshoot na 6 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.
 • Het is na overleg met de fotografe toegestaan om tijdens de fotoshoot opnames te maken van achter de schermen of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto’s te ontvangen of bekijken na defotoshoot. Vita Lie Fotografie selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.
 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • Vita Lie Fotografie levert de foto’s met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen, wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 95,00 per uur inclusief BTW.
 • Vita Lie Fotografie is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.
 1. Auteursrechten van de foto’s
 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Vita Lie Fotografie.
 • Wanneer u foto’s gemaakt door Vita Lie Fotografie gebruikt voor uw online profiel, dan dient u altijd de naam van Vita Lie Fotografie te benoemen. Dat kan via een tag in de foto of een vernoeming in de tekst. Op Instagram gebruik je @vita.lie.fotografie. Op Facebook gebruik je: Rosalie Koppendraaier.
 • U geeft Vita Lie Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel
  commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Etsy/Instagram/ Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). U ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien u uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van u of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient u dit vóór de reservering per email kenbaar te maken. In overleg zullen dan de mogelijkheden bekeken worden voor een fotoshoot.
 • Het is erg zonde om ontvangen digitale bestanden (zowel de versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking (zoals bijvoorbeeld standaard filters) of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Vita Lie Fotografie.Vita Lie Fotografie heeft de foto’s zorgvuldig en professioneel bewerkt. Door zelf een filter te plaatsen over deze bewerking, doet u de foto’s en de fotografe absoluut te niet.
 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft u het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan dat u digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vita Lie Fotografie.
 • Vermeld altijd Vita Lie Fotografie bij het plaatsen van een foto.
 • Vita Lie Fotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.
 1. Prijsopgaven, betalingen en prijzen
 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Vita Lie Fotografie (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 • Het staat Vita Lie Fotografie vrij om de prijzen te wijzigen.
 • De (koop)prijs luidt in euro’s.
 • Betaling geschiedt conform de prijzen op de website of eventueel via toegezonden factuur (vrijwel alleen in geval van bruiloft of bij inzetbaarheid van Vita Lie Fotografie als ‘Second Shooter’).
 • Het volledige bedrag van de fotoshoot dient bij het reserveren van de datum volledig voldaan te worden. De reservering is pas definitief als deze betaling ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.
 • De betaling geschied via een betalingsverzoek vanuit Vita Lie Fotografie aan de klant.
 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Vita Lie Fotografie.
 • Indien de klant na het ontvangen van de galerij het gekozen pakket wilt ‘upgraden’, dan is dit mogelijk.
 • Het verschil tussen de verschillende pakketprijzen wordt dan direct berekend en hier wordt opnieuw een betaalverzoek vanuit Vita Lie Fotografie aan de klant verstuurt.
 • Pas na betaling ontvangt u de foto’s.
 • Doordat de klant van te voren de betaling van de fotoshoot met het daarbij gekozen pakket betaalt, is onderstaande vrijwel niet van toepassing. Echter sluit Vita Lie Fotografie niets uit en is na verloop van de genoemde betalingstermijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd, na 2 herinneringsberichten en 2 aanmaningen inclusief administratieve kosten, tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
 • Indien Vita Lie Fotografie bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal u gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van het bij u te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal €40,00. U zult tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 • Indien u met de betaling jegens Vita Lie Fotografie in gebreke bent, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 1. Annuleringsvoorwaarden
 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e- mail.
 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Vita Lie Fotografie.
 • Er wordt geen geld terugbetaald, er wordt altijd gekeken naar een nieuwe datum.
 • Bedenkt u zich na een annulering en besluit u alsnog de fotoshoot te reserveren? In dat geval kan het zijn dat uw plek al vergeven is. U heeft dan geen voorrang.
 • Vita Lie Fotografie is gerechtigd een fotoshoot met een geldige reden te annuleren. Vita Lie Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien van toepassing, is Vita Lie Fotografie niet verplicht vervanging te regelen. Een fotoshoot vindt altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. Te laat komen voor een fotoshoot heeft gevolgen voor de fotoshoot, namelijk:Voor een studioshoot geldt het volgende:
  • 0 – 30 minuten te laat: De tijd die later begonnen wordt zal van de totaaltijd van de fotoshoot af gaan.
  • Meer dan een half uur te laat: De fotoshoot wordt geannuleerd zonder teruggave van de betaalde fotoshootkosten.

Voor een buitenfotoshoot geldt het volgende:

 • 0 – 15 minuten te laat: De tijd die later begonnen wordt zal van de totaaltijd van de fotoshoot af gaan.
 • Meer dan een 15 minuten te laat: De fotoshoot wordt geannuleerd zonder teruggave van de betaalde fotoshootkosten.
 1. Cadeaubonnen
 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Fotoshoots die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of
  geretourneerd worden.
 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan dient het verschil bij betaalt te worden om recht te hebben op de service.
 • Cadeaufotoshoots hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • De leverdatum van de cadeaubon geldt als uitgiftedatum. De einddatum staat op de cadeaubon vermeld.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven fotoshoots.
 • fotoshoots vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.
 1. Privacy & persoonsgegevens

Vita Lie Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e- mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. De Privacyverklaring van Vita Lie Fotografie is van toepassing. Zie website.